Jak vymáhat náhradu škody za nesprávný úřední postup?

Podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (dále jen „zákon“) a v souladu se zde upravenými podmínkami je možné domáhat se po státu, obci nebo kraji náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci a veřejné správy. Vedle náhrady škody je možné požadovat i přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, pro kterou platí obdobný procesní postup.

K vyplacení náhrady škody může dojít po přiznání příslušným úřadem, resp. pokud tak neučiní dobrovolně, rozhodne o povinnosti úřadu vyplatit náhradu škody soud.

U kterého úřadu žádat nahrazení škody

Ve věcech náhrady škody/nemajetkové újmy jedná jménem státu „úřad“, u něhož také oprávněná osoba svůj nárok uplatňuje. Zákon upravuje, kdo je takovým úřadem, podle povahy daného případu. Jedná se o

  • Ministerstvo spravedlnosti (v případě, že ke škodě došlo v občanském soudním řízení nebo v trestním řízení, a dále v případech, kdy bylo soudem ve správním soudnictví vydáno nezákonné rozhodnutí, jímž soud rozhodl o žalobě proti rozhodnutí územního celku v samostatné působnosti, a v případech, kdy škoda byla způsobena notářem nebo soudním exekutorem)
  • příslušné ministerstvo nebo příslušný ústřední správní úřad (v případech, kdy došlo ke škodě v odvětví státní správy, které náleží do jeho působnosti, nebo v případech, kdy bylo soudem ve správním soudnictví vydáno nezákonné rozhodnutí, kterým soud rozhodl o žalobě proti rozhodnutí vydanému v odvětví státní správy, které náleží do působnosti tohoto úřadu – např. v případě že nezákonné rozhodnutí vydá stavební úřad nebo vydá nezákonné rozhodnutí správní soud v řízení o žalobě proti rozhodnutí stavebního úřadu, bude příslušným ministerstvem k náhradě škody Ministerstvo pro místní rozvoj, pod které stavební úřady spadají)
  • Ministerstvo financí (v případě, že není možné určit příslušné ministerstvo nebo příslušný ústřední správní úřad podle předchozího bodu)
  • Českou národní banku či Nejvyšší kontrolní úřad (pokud bylo nezákonné rozhodnutí vydáno ČNB neb NKÚ nebo pokud došlo u ČNB neb NKÚ k nesprávnému úřednímu postupu, jednají za stát tyto orgány).

Co dělat – krok za krokem

  1. Nárok na náhradu škody/nemajetkové újmy je nutné vždy nejdříve uplatnit u příslušného úřadu. Jedná se o nezbytný předpoklad pro to, aby bylo možné se později případně domáhat náhrady škody u soudu. V případě, že uplatníte svůj nárok u „špatného“ (nepříslušného) úřadu, úřady si jej mezi sebou podle § 14 odst. 2 postoupí. Lhůta vám zůstane zachována (zásadně tak stačí, že nárok uplatníte včas u „špatného“ úřadu).
  2. Úřad má poté 6 měsíců, aby váš nárok dobrovolně uspokojil. V této lhůtě 6 měsíců od uplatnění nároku vám musí úřad náhradu škody/nemajetkové újmy nejen přiznat, ale i vyplatit.
  3. V případě, že vám úřad v této lhůtě požadovanou náhradu škody/nemajetkové újmy dobrovolně nevyplatí, resp. ji nevyplatí v plné požadované výši, máte právo, resp. nezbude vám nic jiného než se obrátit se na soud s žalobou.

Nárok na náhradu škody omezuje lhůta

Zákonem jsou rovněž upraveny lhůty, ve kterých musíte svůj nárok na náhradu škody/nemajetkové újmy uplatnit, jinak se nárok promlčí (to znamená, že po uplynutí této lhůty již vám soud nemusí náhradu škody nebo nemajetkové újmy přiznat).

Lhůta u majetkové újmy

Nárok na náhradu škody (tj. majetkové újmy) se promlčí za 3 roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Je-li podmínkou pro uplatnění práva na náhradu škody zrušení rozhodnutí, běží promlčecí doba ode dne doručení (oznámení) zrušovacího rozhodnutí. Nejpozději se však nárok promlčí za 10 let ode dne, kdy poškozenému bylo doručeno (oznámeno) nezákonné rozhodnutí, kterým byla způsobena škoda.

Speciální úprava je zákonem stanovena pro případ, kdy je škoda způsobena rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření. Nárok na náhradu této škody se promlčí za 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci zprošťující rozhodnutí, rozhodnutí, jímž bylo trestní řízení zastaveno, zrušující rozhodnutí, rozhodnutí, jímž byla věc postoupena jinému orgánu, nebo rozhodnutí odsuzující k mírnějšímu trestu.

Lhůta u nemajetkové újmy

Nárok na náhradu nemajetkové újmy se promlčí za 6 měsíců ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o vzniklé nemajetkové újmě, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy nastala právní skutečnost, se kterou je vznik nemajetkové újmy spojen.

Promlčecí doba neběží ode dne uplatnění nároku na náhradu škody u úřadu do skončení předběžného projednání úřadem, nejdéle však po dobu 6 měsíců.

Nárok proto musíte uplatnit nejpozději ve výše uvedených lhůtách.

Rozsah náhrady

  • Náhrada škody zahrnuje vedle způsobené škody i takové náklady řízení, které byly poškozeným účelně vynaloženy na zrušení nebo změnu nezákonného rozhodnutí nebo na nápravu nesprávného úředního postupu, jestliže neměl možnost učinit tak v průběhu řízení na základě procesních předpisů, anebo jestliže mu náhrada nákladů takto již nebyla přiznána. Náklady řízení zahrnují rovněž náklady právního zastoupení advokátem (podle § 31 (4) zákona ale poškozený nemá právo na náhradu nákladů zastoupení, které vznikly v souvislosti s projednáváním uplatněného nároku u příslušného úřadu).
  • Náhrada ušlého zisku se poskytuje v prokázané výši; není-li to možné, pak za každý započatý den výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranné výchovy, zabezpečovací detence nebo ochranného léčení náleží poškozenému náhrada ušlého zisku ve výši 170 Kč.
  • Náhrada nemajetkové újmy se stanovuje s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k nemajetkové újmě došlo.

Eva Pavlorková, Frank Bold

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.